I. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem „Biegu na orientację”, zwanego Biegiem, jest  Komitet Organizacji Juwenaliów Politechniki Łódzkiej, zwany Organizatorem.
 2. Kontakt z Organizatorem wyłącznie drogą mailową poprzez adres bieg@samorzad.p.lodz.pl.
II. CEL
Celem Biegu jest: 
 • rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród studentów,
 • zwiększenie znajomości terenu kampusów Politechniki Łódzkiej,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w obrębie zespołu,
 • promowanie zdrowej rywalizacji.
 
III. PRZEBIEG
 1. Bieg odbędzie się dnia 05.06.2018 r. w Łodzi na terenie kampusów Politechniki Łódzkiej.
 2. Bieg rozpocznie się w budynku Społecznego Domu Studenta zwanego dalej SDS przy Al. Politechniki 3a.
 3. Każda kolejna grupa wyruszy w momencie podanym przez Organizatora. Pierwsza grupa wyruszy po zakończeniu obowiązkowej odprawy, która rozpocznie się w dniu 05.06.2018 r. o godzinie podanej uczestnikom w późniejszym terminie.
 4. O konkretnym przebiegu trasy grupy zostaną poinformowane przed rozpoczęciem Biegu.
 5. Meta znajdować się będzie w budynku SDS.
 6. Na terenie trasy zaznaczone są elementy kontrolne, w których uczestnicy w pełnym składzie grupy będą musieli się pojawić i rozwiązać zadanie. 
 7. Podpis osoby upoważnionej znajdującej się na punkcie kontrolnym stanowi podstawę do zaliczenia Biegu. Zaliczenie punktu kontrolnego odbywać się będzie w następujący sposób:
  1. pełna ilość punktów za poprawnie rozwiązane zadanie
  2. 0 punktów za błędne rozwiązanie zadania
 8. Limit czasu na ukończenie Biegu wynosi 2 godziny 30 minut. Po upłynięciu tego czasu zawodnicy zobowiązani są do opuszczenia trasy Biegu, a Bieg w ich przypadkach uznaje się za nie zaliczony.
 
IV. ZABRANIA SIĘ
 1. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
  1. wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników,
  2. bycia pod wpływem, spożywania oraz wnoszenia na trasę Biegu alkoholu, substancji nielegalnych, psychoaktywnych, podnoszących wydajność fizyczną oraz wszelkich niedozwolonych prawnie substancji
  3. uczestnictwa w Biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika,
  4. startu ze zwierzętami.
 2. Ze względu na zasady fair play zabrania się przebycia trasy biegu w sposób inny niż biegnąc, w tym:
  1. jazdy na rowerze, skuterach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, itp
  2. przejechania trasy lub jej fragmentów autem bądź komunikacją miejską,
  3. skracania trasy,
  4. rozdzielania się zawodników w obrębie jednej grupy, aby równocześnie odbyć kilka punktów kontrolnych.
 3. Wszelkie łamanie regulaminu grozi natychmiastową dyskwalifikacją
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W biegu udział może wziąć student, który najpóźniej dnia 03.06.2018 r. do godziny 23:55, zapisze się przy pomocy formularza udostępnionego na stronie wydarzenia w portalu Facebook.
 2. Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany przez upoważnioną do tego osobę z grona Organizatorów.
 3. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność. Przesłanie zapisu na Bieg oznacza, że uczestnik ocenił i rozważył charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu.
 4. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania oraz wykonywania poleceń, nakazów i zakazów wydanych przez Organizatorów.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników.
 6. Wszyscy członkowie drużyny muszą być studentami Politechniki Łódzkiej.
 
VI. ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz dostępny na stronie wydarzenia w portalu Facebook do dnia 03.06.2018 r. do godziny 23:55. Po upłynięciu tego terminu zgłoszenia będą uznane za nieważne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy 140 osób.
 3. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie deklaracji w opisanej powyżej formie, w odpowiednim terminie, wyznaczonym przez Organizatorów.
 4. Dozwolone jest wprowadzanie zmian w zgłoszeniu maksymalnie do daty zakończenia rejestracji.
 5. Drużyna musi liczyć od 3 do 4 osób. W wypadku nie zjawienia się wymaganej liczby osób sprawę rozstrzygać będzie Organizator na miejscu.
 6. Za drużynę odpowiedzialny będzie wybrany i przedstawiony na starcie Organizatorom kapitan. Jest on główną osobą, która kontaktuje się z Organizatorami w sprawach dotyczących jego grupy.
 
VII. NAGRODY
 1. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 07.06.2018r., natomiast nagrody zostaną wręczone w przerwie między koncertami w czasie trwania Juwenaliów Politechniki Łódzkiej 2018. Dokładana godzina zostanie podana przez Organizatorów w późniejszym terminie.
 2. Osoby trzecie nie mogą odebrać nagrody.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu oraz do rejestracji audiowizualnej Biegu na potrzeby promocyjne Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkiego materiału stworzonego w czasie Biegu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione bądź skradzione w czasie trwania Biegu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu karnego i cywilnego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.